Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid

Op onze school vinden we de mening van de leerlingen belangrijk. We praten niet over hen, maar met hen, bijvoorbeeld in het kind-gesprek en in de leerlingenraad. Daarin zitten leerlingen uit groep 5 tot en met 8.

Zij overleggen iedere maand met onze directeur over zaken die hen bezighouden. Ze hielpen bijvoorbeeld bij het kiezen van de regels op school, de naamgeving van onze hal en ze zijn op dit moment bezig met het overleggen over het groener maken van onze school(-omgeving).

Ouderbetrokkenheid

Daarnaast vinden we de mening van ouders belangrijk. Ook hier geldt dat we liever mét ouders praten dan over ouders. We hebben een ouderpanel en medezeggenschapsraad. In het ouderpanel zitten ouders die kinderen hebben die in klassen zitten over de gehele school verdeeld. Zo krijgen we als school een breedbeeld over wat er onder de ouders speelt. Het ouderpanel is ook bedoeld als klankbord voor de directie. Ideeën worden met hen besproken en er wordt continu de mening gepeild van deze ouders.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie zorgt samen met de eventmanager dat alle activiteiten op school goed geregeld worden. In de voorbereiding van deze activiteiten zorgen de ouders dat zij samen met de leerkrachten leuke en leerzame activiteiten organiseren voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad komt acht keer per jaar bij elkaar om over het beleid van de school te overleggen. Op verschillende punten hebben zij ook instemmingsrecht, wat betekent dat de ouders het eens moeten zijn met ideeën van de school, omdat ze anders niet door kunnen gaan. Dit zorgt ervoor dat de school altijd in goed overleg is met de ouders om zo voor de kinderen een zo fijn mogelijke en veilige omgeving te creëren. Verder hanteren we voor alle ouders bij ons op school het communicatieplatform “Parro”. Hierin worden heel gemakkelijk berichten gedeeld van wat de kinderen die dag in de klas hebben gedaan of wanneer er iets nodig is voor een bepaalde activiteit bijvoorbeeld. Ook wordt in dit communicatieplatform een agenda bijgehouden waardoor de ouders heel de tijd up to date informatie hebben voor wat betreft de schoolactiviteiten en ook zeker de activiteiten van de klas van hun kind(eren).

Koffieochtenden

Wij organiseren regelmatig voor de ouders koffie-ochtenden. Dit is bedoeld om elkaar te ontmoeten of om informatie te delen, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid. Deze ochtenden worden mede georganiseerd door onze onderwijsambassadeurs. Omdat wij veel verschillende culturen vertegenwoordigen op school hebben we ouders die de tussenpersoon zijn voor ouders die de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn of die het Nederlandse onderwijssysteem nog niet helemaal begrijpen. Daarnaast helpen zij andere ouders in de opvoeding van de kinderen en zijn zij een klankbord voor zowel de school als voor de andere ouders.

Lokale Ouder Commissie (LOC)

Kinderopvang Anton van Duinkerken heeft een actieve lokale oudercommissie, die meedenkt over:

  • het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar en vergadert samen met Serena Torenbos (pedagogisch medewerker plus).